Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Gegevens personeelssamenstelling Trimenzo
Vanuit het kwaliteitskader is het publiceren van informatie over de personeelssamenstelling een vereiste. Deze informatie wordt opgenomen in het kwaliteitsplan van Trimenzo, dat in het najaar van 2017 gereed zal zijn. Vooruitlopend hierop treft u een aantal gegevens met betrekking tot de personeelssamenstelling in het document onder de tekst.

Voor een goed functionerende zorgorganisatie zijn alle verschillende kwalificatieniveaus noodzakelijk. Een ieder levert een belangrijke bijdrage aan het resultaat. De laatste jaren werd Trimenzo, evenals andere zorgorganisaties, gedwongen om meer medewerkers in te zetten met niveau 3, 4 en 5. Dit vanwege de toenemende complexiteit van de zorg en vanwege het ontwikkelen van zelfsturing binnen de organisatie.

Het vraagstuk waar de organisatie nu voor staat is dat er te weinig medewerkers met niveau 3,4 en 5 beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt. Dit heeft als gevolg dat de verhouding tussen de verschillende kwalificatieniveaus binnen Trimenzo anders komt te liggen dan in een eerder stadium was voorzien. Wet – en regelgeving schrijft voor dat niet elk kwalificatieniveau elke handeling mag/kan verrichten. De cliënt komt hierdoor dagelijks in contact met verschillende medewerkers welke ieder een deel van de zorgvraag uitvoeren. Doormiddel van scholing/opleiding/training biedt Trimenzo medewerkers de mogelijkheid om een hoger niveau te bereiken. Tevens wordt er scholing binnen het huidige kwalificatieniveau van de medewerker aangeboden waardoor er een maximale vrijheid in handelen ontstaat.

Een andere uitdaging is dat Trimenzo in een zeer kort tijdsbestek omgevormd moest worden van het leveren van ‘lichte thuiszorg’ en verzorgingshuiszorg naar complexe thuiszorg en verpleeghuiszorg. De verandering van zowel gebouwen als processen heeft voor onzekerheid gezorgd bij medewerkers. Veel financiële middelen moesten besteed worden aan dit omvormingsproces. De stabiliteit keert langzaam terug in de organisatie waarbij de komende jaren de focus weer volledig komt te liggen op de primaire zorgverlening.

De afgelopen jaren is er sprake geweest van bezuinigingen en tijdens inkoopprocessen blijkt dat de financieringsstroom onzeker is en de tarieven ontoereikend voor de complex wordende zorg. Daar komt bij dat de indexering niet in pas loopt met de feitelijke ontwikkeling. Dit alles heeft tot gevolg dat er weinig middelen beschikbaar zijn voor scholing en coaching en dat medewerkers in een zeer hoge productiviteit het werk moeten verrichten. Dit geeft een zware belasting wat ook effect heeft op de hoogte van het ziekteverzuim, naast de effecten welke al ontstonden door het reorganisatieproces. In 2017 heeft Trimenzo kans gezien om middelen te verwerven voor een inhaalslag waardoor er veel aandacht besteed kan worden aan het haptonomisch werken.

Om zoveel mogelijk middelen te besteden aan het primair proces is er de afgelopen jaren flink gesaneerd in de overhead. Trimenzo zit op een percentage van 13,5% tegen 14% landelijk. Ook zijn er de afgelopen jaren tijdrovende en onrendabele activiteiten afgestoten om de focus te blijven houden op het primaire proces. Er wordt gezocht naar samenwerkingsverbanden met andere organisaties en partijen waar dit mogelijk is.

De eerder beschreven uitdagingen vragen veel van Trimenzo maar bij het zoeken naar oplossingen wordt de cliënt altijd centraal gesteld. Het monitoren van cliënttevredenheid vindt Trimenzo dan ook erg belangrijk. Bij de meest recente meting, juni 2017, kwam het percentage cliënten welke aangaf in grote mate tevreden te zijn uit op 82%!

Zie onderstaande link voor de Missie en Visie van Trimenzo.

Missie en Visie

Laatste nieuws

23 oktober 2017
06 september 2017
02 november 2016