Beleid

Strategische beleid Trimenzo

Trimenzo heeft haar strategisch beleid voor de periode 2014 - 2016 geformuleerd in een beleidsplan. 

 

ANBI-status Trimenzo

Trimenzo heeft van de belastingdienst de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) verkregen. Per 1 januari 2014 is het verplicht om verschillende gegevens te publiceren op een internetsite om voor deze status in aanmerking te blijven komen. Hieronder treft u deze gegevens aan:

naam: Stichting Trimenzo
postadres: Sint Maartenserf 85, 7391 AG  Twello
RSIN/fiscaal nummer: 805353616
IBAN-nummer: NL63RABO036.28.01.231 t.n.v. Stichting Trimenzo

Het bestuur over de stichting is opgedragen aan een directie onder toezicht van een Raad van Toezicht. De directeur-bestuurder a.i. van Trimenzo is J.H. Willemsen. De doelstelling van de stichting staat in de statuten als volgt omschreven: 'De stichting heeft als instelling van weldadigheid of algemeen nut uitsluitend of nagenoeg uitsluitend ten doel om zonder winstoogmerk aan zorg- en hulpvragenden huisvesting, zorg(diensten), verzorging en/of verpleging te verschaffen en/of te doen verschaffen, alles in de ruimste zin. De stichting respecteert de historisch gegroeide identiteit van de woonzorgcentra die onder de stichting vallen en staat open voor iedere zorg- en hulpvragende, ongeacht zijn of haar levensovertuiging of maatschappelijke beschouwing, tenzij deze niet algemeen aanvaard zijn. Noch een natuurlijk persoon, noch een rechtspersoon mag over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen.'

De hoofdlijnen uit het strategische beleidsplan 2014-2016 zijn verwoord in de missie en visie van Trimenzo.
De actuele gegevens ten aanzien van het toezicht, het beloningsbeleid, de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording zijn te lezen in het jaarverslag

ANBI-status vriendenstichtingen

Er zijn twee vriendenstichtingen die de woonzorgcentra van Trimenzo steunen, te weten stichting Steunfonds het Grotenhuis en stichting Vrienden van Sint Martinushof. Beide stichtingen beschikken ook over een ANBI-status. De gegevens van deze stichtingen treft u aan onder onderstaande links:

 

Privacy

 

Disclaimer e-mail

 

Laatste nieuws

23 oktober 2017
06 september 2017
02 november 2016