Klachtenregeling

Klagen heeft al snel een negatieve bijklank, maar dit hoeft niet zo te zijn. Met klachten kunnen wij onze zorgverlening nog beter maken.

Doel klachtenregeling
Het doel van de klachtenregeling van Trimenzo is:

  • Het bieden van mogelijkheden om uw onvrede te bespreken;
  • Het bieden van een mogelijkheid uw rechten en belangen te handhaven;
  • Het bieden van een mogelijkheid uw onvrede op te lossen;
  • Het ontvangen van informatie om onze dienstverlening nog beter te maken.

Wie kan klagen?
Iedereen die gebruikt maakt van de diensten van Trimenzo kan een klacht indienen.

Eerst zelf oplossen!
Vaak zijn klachten gemakkelijk zelf op te lossen. Een goed gesprek met een van de medewerkers is vaak afdoende. Zij staan open om uw probleem aan te horen. Mocht dit niet het gewenste resultaat hebben, dan kunt u uw probleem alsnog voorleggen aan de klachtenfunctionaris.

Klachtenfunctionaris
Bij de klachtenfunctionaris van Trimenzo kunt u tercht om advies te vragen als u ontevreden bent of een klacht hebt. De klachtenfunctionaris kan u helpen om de juiste weg te vinden voor het oplossen van de klacht. De klachtenfunctionaris kan ook tussen u en Trimenzo bemiddelen door bijvoorbeeld een gesprek te regelen tussen u en de zorgaanbieder. Daarnaast kan de klachtenfunctionaris u informatie verstrekken over het klachtenreglement van Trimenzo of u ondersteunen met het op papier zetten van uw klacht. De klachtenfunctionaris is bereikbaar via t: (0571) 28 36 00 of e: klachtenfunctionaris@trimenzo.nl. Een klacht kunt u ook indienen door deze te verwoorden in een korte brief aan de klachtenfunctionaris p/a Sint Maartenserf 85, 7391 AG Twello.  

Na het indienen van uw klacht krijgt u binnen enkele dagen een bevestiging dat uw klacht in behandeling is genomen.

Klachtenreglement
In het klachtenreglement wordt uitvoerig beschreven hoe Trimenzo met klachten omgaat.

Melden van een missstand
De klokkenluidersregeling draagt bij aan een zorgvuldige omgang met een (vermoeden van) een misstand. Een misstand is een ernstig probleem waarbij het maatschappelijk belang in het geding in het geding is. Het gaat dan bijvoorbeeld om schade aan het milieu, corruptie, grootschalige fraude of structureel overtreden van de wet. Een melding moet voldoen aan drie cirteria: het moet gaan om een werkgerelateerde misstand, er moet een maatschappelijk belang in het geding zijn en er moet een redelijk vermoeden van een misstand zijn. In deze regeling komt tot uitdrukking dat melders van een misstand die ter goeder trouw handelen bescherming genieten. 
Bij de klachtenfunctionaris van Trimenzo kunt de klokkenluidersregeling opvragen.

Laatste nieuws

23 oktober 2017
06 september 2017
02 november 2016