Missie en visie

Missie

Trimenzo is een moderne organisatie die de Eigen Kracht en zelfstandigheid van de burgers ondersteunt door middel van het bieden van welzijns-, woon-, en zorgdiensten onder regie van deze burgers en/of hun naaste omgeving.
De doelgroep bevat alle leeftijden met uitzondering van zuigelingen en jonge kinderen met specifieke hulpvragen die om specialistische deskundigheid vragen.
Het werkgebied is primair de gemeente Voorst maar kan zich langs de randen uitbreiden. Indien om volume- en exploitatieredenen een groter werkgebied gewenst blijkt te zijn, beperkt zich dit in eerste instantie tot de Stedendriehoek.

Visie

Trimenzo biedt zorg van goed niveau, in een bij de cliënt passende woon- en leefsituatie. In de zorgvisie staat de cliënt centraal. De cliënt wordt als persoon gezien in een eigen leefsysteem, die zoveel mogelijk richting geeft aan zijn of haar leven. In het zorg- en dienstverleningsproces heeft de cliënt dan ook, indien mogelijk, een actieve rol. De dienstverlening is aanvullend, ondersteunend en adviserend. Als de cliënt zelf deze regiemogelijkheid aan het verliezen is, wordt getracht nog zo veel mogelijk te appelleren aan de nog in tact zijnde functies in dit kader. Daar waar dit niet mogelijk is worden de directe familieleden en het sociaal netwerk ingeschakeld om deze rol geheel of gedeeltelijk te vervullen. De directe leefomgeving zal gestimuleerd worden een bijdrage te leveren aan een zo zelfstandig mogelijk bestaan van de cliënt.
Er wordt geen onderscheid gemaakt op grond van levensbeschouwing, leeftijd, culturele achtergrond, seksuele voorkeur of sekse.
Aan de cliënt wordt ondersteuning geboden, voor zover de cliënt dit wenst, in redelijkheid nodig heeft en de instelling daartoe in staat is (binnen de collectieve of private financieringsmogelijkheden). De vraag van de cliënt stuurt ons handelen binnen de mogelijkheden, waarbij wij uitgaan van een ‘ja cultuur’. Dit houdt in dat er slechts nee op een vraagstelling gegeven wordt, nadat er een flinke creatieve analyse heeft plaatsgevonden of het echt niet anders kan.

 Zorg- en begeleidingsafspraken worden in het zorgleefplan opgenomen, waarbij tevens de aandacht uitgaat naar de rol van de mantelzorger en het sociaal netwerk. Trimenzo draagt middels permanente educatie zorg voor zeer deskundige professionele medewerkers die een grondhouding hebben om de belangen van de cliënt centraal te stellen; in de dagelijkse zorg- en dienstverlening noemen wij dat vraagsturing.
Vrijwilligers leveren voor Trimenzo een heel speciale bijdrage. De vrijwilligers brengen het stedelijk en dorpsleven binnen in de woonzorgcentra en zijn voor de zelfstandig wonende cliënten deel van het ondersteunende sociaal netwerk. Vrijwilligers dragen dus bij aan een intensieve wisselwerking met de omgeving. Mantelzorgers kunnen ook vrijwilliger zijn.

De cliënten worden in hun waarde gelaten; aandachtspunten daarbij zijn een warme respectvolle benadering en bescherming van de privacy.

 Tot slot worden de leefomgeving binnen de woonzorgcentra, de cultuur en de bedrijfsprocessen normaliserend en zo min mogelijk institutionaliserend vormgegeven. Bij alles wat de organisatie doet en organiseert stelt zij zich, in samenspraak met de cliëntenraad, de vraag, hoe dit normaal gesproken geregeld is in de wereld buiten de instelling en hoe dat als zodanig kan worden gecontinueerd.

De visie van de organisatie wordt samengevat in de propositie: Samen met Trimenzo!

Waarden

 De waarden zijn het kompas voor de wijze waarop het bestuur, het management, de medewerkers en de vrijwilligers zich zullen gedragen. Dit zowel richting de cliënt als in het personeelsbeleid. In jaarevaluaties is dit een vast gespreksonderdeel. Daarnaast wordt er bij de werving van nieuwe medewerkers, vrijwilligers en leerlingen stilgestaan bij deze waarden  en vindt er tijdens de introductie een bijeenkomst plaats waarin de missie, de visie en de waarden onder de aandacht worden gebracht. Voor stagiaires is er een online versie van deze informatie. De organisatie heeft een omschreven algemene gedragscode en een specifieke gedragscode voor het gebruik van social media, welke onderdeel zijn van de arbeidsovereenkomst of het vrijwilligerscontract. Daarnaast kan men niet eerder werkzaam zijn binnen Trimenzo dan na de ontvangst van een Verklaring omtrent het Gedrag en een toetsing van diploma’s.

De waarden van Trimenzo zijn:

 • Zelfstandigheid bevorderen
 • Waardigheid koesteren
 • Sociaal netwerk stimuleren
 • Zo normaal mogelijke omgeving en gedrag
 • Ruimte voor eigen leven en creativiteit
 • Eigen regie
 • Ondersteunen en versterken Eigen Kracht
 • Creatief
 • Vraaggestuurd
 • Deskundig
 • Lokaal

 

Laatste nieuws

23 oktober 2017
06 september 2017
02 november 2016