Open informatiemiddag over ontwikkelingen in de zorg

05 februari 2014

TWELLO - Op uitnodiging van de bewonerscommissie en de Vereniging Van Eigenaren van de aanleunwoningen bij het Grotenhuis verzorgde Trimenzo een open informatiebijeenkomst over de landelijke ontwikkelingen op het gebied van zorg en zorgverlening door Trimenzo. In het overvolle Atrium werd een platvorm geboden voor een discussie. Met veel belangstelling werd er geluisterd en kwamen er vele vragen op tafel.

De kosten van de langdurige zorg in Nederland zijn hoog. Kunnen we die beperken zonder dat de meest kwetsbaren in ons land in de problemen geraken? En kunnen we een deel van de opvang met elkaar als samenleving opvangen zonder dat we daarvoor betalen? Natuurlijk is er een financieel probleem en een bezuinigingsopdracht. Het is nu zaak om elkaar niet te ontmoedigen door doemscenario’s maar elkaar te inspireren. Dus geen spookbeelden dat kinderen allemaal hun oude zorgbehoevende ouders in huis moeten nemen als dat eigenlijk helemaal niet kan. Of mensen opzadelen met de morele druk om intensieve hulp aan je buurman of buurvrouw te moeten geven.
Trimenzo Thuiszorg & Hulp
Veel bewoners van de aanleunwoningen bij het Grotenhuis hebben zorg nodig. Zij maken hiervoor vaak gebruik van de zorg door Trimenzo Thuiszorg & Hulp. De bewonerscommissie heeft in de afgelopen periode geconstateerd dat er veel gebeurt op het gebied van zorg, zowel landelijk als in onze eigen gemeente. Directeur-bestuurder Henk Jan van Essen vertelt over de landelijke ontwikkelingen en de wijze waarop Trimenzo daarop inspeelt. Wijkverpleegkundige Carlies van der Bent geeft vervolgens toelichting over de verschillende vormen van zorg die Trimenzo kan leveren. Voor Trimenzo houdt dit in dat de begeleidingsfunctie vanaf 2015 van de AWBZ naar de gemeente gaat. Het gaat hier om individuele begeleiding bij de mensen thuis, maar ook groepsbegeleiding via dagverzorging. Dit laatste wordt erg belangrijk binnen de gemeente omdat er geen verzorgingshuiszorgindicaties meer worden afgegeven. De mensen die voorheen naar een verzorgingshuis konden zullen nu langer thuis moeten wonen en pas als er sprake is van verpleeghuiszorg dan kan men intramuraal opgevangen worden. Dus is het goed als er meer groepsverzorging komt waar mensen één of meerdere dagen naartoe kunnen als daar behoefte aan is voor sociaal contact of nog gerichter als er behoefte is aan een gestructureerde dagopvang omdat er sprake is van beginnende dementie. Ook kan het zijn dat dit gewenst is ter ontlasting van de mantelzorg. Binnen de gemeente Voorst heeft Trimenzo met Mens en Welzijn afgesproken op dit begeleidingsterrein te gaan samenwerken.
Grotenhuis, Martinushof en Benring
Volgens van Essen houden de wijzigingen in de zorg concreet in dat Het Grotenhuis zo lang mogelijk verzorgingshuis blijft maar zal zich wel langzamerhand gaan richten op zwaardere zorgzwaartegroepen, die tegen verpleeghuiszorg aan zitten. Mensen moeten dan nog wel zelfstandig kunnen wonen. De Martinushof wordt verpleeghuis maar dan wel via kleinschalige woonvormen voor mensen met geheugenproblemen binnen woongroepen van maximaal acht personen met een heldere structuur, in een sfeer van rust en gezelligheid. De verwachting is dat de Benring heel geleidelijk van verzorgingshuis zal doorgroeien naar scheiden van wonen en zorg. Wel kan er dan ook nog in combinatie met het huren van een wooneenheid intensieve thuiszorg geboden worden, waardoor het geheel nog dicht in de buurt komt van verzorgingshuiszorg. De locale bevolking is opgeroepen om mee te denken hiermee en dit heeft 1000 ideeën opgeleverd die nu verwerkt worden tot plannen. Er wordt zelfs gedacht over een locale coöperatie die de algemene ruimten zou kunnen aansturen en een collectieve gesprekspartner kan zijn voor de zorg en welzijnsactiviteiten.
Uitbreiding thuiszorgdeskundigheid
“Verder wordt, omdat de mensen langer thuis blijven wonen, de deskundigheid bij de thuiszorg uitgebreid met meer verpleegkundigen en wijkverpleegkundigen en zal de huisarts een belangrijke rol gaan spelen”, legt wijkverpleegster Carlies van der Bent uit en vervolgt: “Ook is er sinds kort nachtzorg mogelijk in de thuissituatie en kunnen er meer en meer complexere verpleeghandelingen in de thuissituatie verricht worden”. Er zal zorg binnen de muren van de zorgcentra zijn en zorg daarbuiten in particuliere woningen/appartementen. Ze benadrukt dat de meest noodzakelijke zorghandelingen
worden vergoed en extra zorg ingekocht kan worden.

Keukentafelgesprek
In de nieuwe aanpak in de gemeente zal het huisbezoek centraal staan. Aan de keukentafel wordt een goed gesprek gevoerd en wordt de situatie van iemand geanalyseerd. Vervolgens zal er samen met de hulpvrager en het directe netwerk bekeken worden wie wat kan doen. Door goed te kijken wat er allemaal mogelijk is in de eigen gemeente en in de eigen buurt hoopt men een groot aantal problemen op te lossen. Er zal ongetwijfeld in heel veel moeilijke gevallen nog steeds een beroep gedaan moeten worden op professionele hulp.

Deel dit via

Laatste nieuws

23 oktober 2017
06 september 2017
02 november 2016