Veel veranderingen in de zorg en bij Trimenzo

25 maart 2014

De zorgsector in Nederland is volop in beweging. Bezuinigingen in de thuiszorg, het sluiten van verzorgingshuizen, inkrimping van het budget voor huishoudelijke hulp, etc. Deze ontwikkelingen zijn regelmatig in de actualiteit en steeds meer mensen maken zich hierover zorgen. Is er nog voldoende zorg beschikbaar wanneer ik daar een beroep op wil doen? En hoe gaat het met de zorg voor mijn ouders of buurvrouw? Ook bij Trimenzo zijn er ontwikkelingen waarover u zich wellicht zorgen maakt.

De organisatie heeft in de afgelopen periode plannen gemaakt voor de toekomst. Directeur-bestuurder Henk Jan van Essen heeft hier uitvoerig de cliëntenraad en de ondernemingsraad bij betrokken en er is gesproken met alle belanghebbende partijen zoals bijvoorbeeld de gemeente. De plannen zijn afgelopen maandag vastgesteld door de Raad van Toezicht. Het is duidelijk dat er bij Trimenzo veel gaat veranderen. Dit is nodig om te kunnen blijven voortbestaan en er daardoor voor te zorgen dat de mensen in de gemeente Voorst en omgeving die zorg nodig hebben ook in de toekomst deze zorg van Trimenzo kunnen blijven ontvangen. Dit op de eerste plaats zodat mensen zo lang en gelukkig mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen. Maar op het moment dat dit moeilijker wordt ook prettig kunnen leven in een beschermde woonomgeving waar sprake is van goede gastvrijheid en professionele zorg. Daarnaast voelt Trimenzo een grote verantwoordelijkheid voor de werkgelegenheid en de vele vrijwilligers. Maar veranderingen roepen ook vaak vragen op. Daarom een aantal ontwikkelingen bij Trimenzo op een rij:

Minder plaatsen in verzorgingshuis
Het aantal ouderen in Nederland zal in de komende jaren enorm toenemen en daarmee ook het aantal dementerenden. Om de zorgkosten in de hand te houden heeft de staatssecretaris besloten dat mensen met een lichtere zorgzwaarte niet langer kunnen gaan wonen in het verzorgingshuis; zij blijven in hun eigen woonsituatie met ondersteuning van hun familie, buren en mantelzorger en met zorg en hulp van de thuiszorg. Door de toename van het aantal ouderen met geheugenproblemen zal de vraag naar verpleeghuiszorg groter worden. Voor Trimenzo betekent dit dat het aantal verzorgingshuisplaatsen in de Benring, het Grotenhuis en de Martinushof drastisch wordt verminderd. Bij ongewijzigd overheidsbeleid wordt de verzorgingshuiszorg uiteindelijk voornamelijk geconcentreerd in het Grotenhuis.
In 2013 is al gestart met het realiseren van verpleeghuiszorg in de Martinushof. Hier wonen inmiddels 16 cliënten naar volle tevredenheid, verdeeld over twee groepen Kleinschalig Wonen. In 2014 en 2015 wordt dit verder ontwikkeld zodat de Martinushof uiteindelijk een verpleeghuis zal worden. Om de Martinushof om te vormen tot verpleeghuis moeten er verbouwingen plaatsvinden. Daardoor zullen er helaas binnen Trimenzo gedwongen verhuizingen van bewoners moeten plaatsvinden. Dit gaat gepaard met veel emoties en Trimenzo is zich bewust met de gevolgen die dit heeft voor de betrokkenen. Hierover zijn verschillende gezamenlijke en individuele gesprekken gevoerd met de betrokken bewoners en familieleden.
In de Benring wordt een plan ontwikkeld om deze belangrijke plek voor het dorp te behouden. De Benring zal langzamerhand naar scheiden van wonen en zorg toe groeien. Dit betekent dat mensen in de toekomst in De Benring een appartement kunnen huren waar zij hun zorg en ondersteuning o.a. via de thuiszorg ontvangen. De huidige bewoners kunnen blijven wonen, maar het gebouw moet wel gemoderniseerd worden. Na de verbouwing wonen zij in een gebouw dat past bij de wensen en eisen van deze tijd.

Kleine thuiszorgteams en wijkverpleegkundigen  
Door de overheidsveranderingen zullen steeds meer mensen hun zorg ontvangen via thuiszorg in de zelfstandige woonsituatie. Trimenzo Thuiszorg & Hulp is ontstaan vanuit de drie woonzorgcentra en heeft zich in de afgelopen acht jaar met succes verder ontwikkeld. Binnen kleine zelfstandige teams werken verzorgenden, verpleegkundigen en wijkverpleegkundigen. Dagelijks komen zij bij de mensen thuis om samen met hen en hun mantelzorgers zorg en ondersteuning te bieden waar dat gewenst en nodig is. Ook is er afstemming met de huishoudelijke hulpen en is aanvulling met particuliere thuiszorg en diensten mogelijk. In het Voorster Nieuws van vorige week kunt u het verslag lezen van de reporter die meeliep met een wijkverpleegkundige van Trimenzo.

Zorghotel IJsselvallei
Door het besluit van de Staatssecretaris om de zorg in het verzorgingshuis te beperken verviel ook de mogelijkheid voor kortdurend verblijf na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname. Om te voorkomen dat mensen hierdoor te vroeg naar huis moeten terugkeren, heeft Trimenzo samen met Humanitas Deventer en Zorggroep Raalte het zorghotel IJsselvallei opgericht. Het is nu mogelijk om een hotelkamer te huren en tijdelijk zorg te ontvangen in de Benring. Inmiddels is de staatssecretaris voornemens om zijn besluit terug te draaien zodat het verblijf in het zorghotel dan geheel of gedeeltelijk vergoed wordt wanneer hiervoor een indicatie aanwezig is. Deze kamer kan ook gehuurd worden als de mantelzorg een keer een avondje of weekend ontspanning wil of op vakantie wil gaan. De aan hun zorg toevertrouwde dierbare kan dan logeren in het zorghotel.

Dagbesteding
Samen met Mens en Welzijn zal Trimenzo het aantal dagbestedingsplaatsen flink uitbreiden. Hier kunnen mensen overdag naartoe voor gezelligheid, ontspanning en zorg in een overzichtelijke dagstructuur. In alle drie de woonzorgcentra zullen dagbestedingsplaatsen komen. De wijkverpleegkundige kan ondersteunen bij het aanvragen van een indicatie hiervoor.

Huis Hunderen en de Nieuwenhof
Omdat de verzorgingshuizen afgeschaft worden maar er wel behoefte is aan wonen met zorg, speelt Trimenzo in op kansen om zorg te kunnen verbinden aan diverse woonvormen voor verschillende inkomensklassen. Naast de hierboven beschreven ontwikkeling voor verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg, de appartementen in de Benring en het bieden van zorg in de bestaande aanleunwoningen en koop- en huurappartementen bij het Grotenhuis en de Martinushof, doet Trimenzo onderzoek naar de mogelijkheden voor zorgverlening in Huis Hunderen in Twello. Daarnaast heeft Trimenzo na het faillissement van Servicestichting de Nieuwenhof, een servicecontract afgesloten met IJsseldal Wonen voor het leveren van services aan de bewoners van de Nieuwenhof in Voorst. Hierbij is het gelukt om een aantal medewerkers van de servicestichting die hun baan waren kwijtgeraakt een nieuw dienstverband bij Trimenzo aan te bieden.

Personele gevolgen
Bij Trimenzo werken ruim 450 medewerkers en 350 vrijwilligers. De veranderingen die de komende tijd aan de orde zijn zullen ook personele gevolgen hebben, o.a. voor zorgondersteunende medewerkers. Het aantal management- en stafleden is reeds drastisch verminderd en zal nog verder in aantal afnemen. Trimenzo wil zoveel mogelijk van de schaarse middelen besteden aan de zorg zelf. In de komende maanden wordt dit verwerkt in een sociaal plan. Inmiddels heeft een groep medewerkers de kans aangegrepen om zich binnen Trimenzo verder te scholen tot verzorgende of (wijk)verpleegkundige.

Samen met Trimenzo
Trimenzo begrijpt dat er ingrijpende veranderingen gaande zijn in Nederland. Zij wil de inwoners van de gemeente Voorst en omgeving hierbij zoveel mogelijk ondersteunen. De cliënten en mantelzorgers hebben zelf de regie over de dienstverlening maar kunnen er van op aan hierbij ondersteund te worden als dat gewenst en nodig is. Daarom ziet u in alle uitingen van Trimenzo voortaan staan: ‘Trimenzo, samen met u’

Deel dit via

Laatste nieuws

23 oktober 2017
06 september 2017
02 november 2016