Stichting Vrienden van Sint Martinushof

Doelstelling (zoals vermeld in de statutenwijziging d.d. 9 december 2008)
De stichting heeft ten doel het verlenen van materiële en immateriële steun voor de instandhouding, verbetering en uitbreiding van het door de stichting Trimenzo geëxploiteerde zorgcentrum ”Sint Martinushof” te Twello en het streven naar een herkenbare katholieke identiteit van de ”Sint Martinushof”, dit in verbondenheid met de parochie Sint-Martinus te Twello-Duistervoorde en vanuit de oecumenische levensinstelling van de stichting Trimenzo, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting dient het algemeen belang, heeft geen winstoogmerk en zal zich laten leiden door wat in grote lijnen bij de bewoners leeft.

RSIN / fiscaal ANBI nummer: 8166.21.98
Inschrijving Kamer van Koophandel: 410399196
Bankrekeningnummer: NL 72 RABO 0111039606
secretariaat: Baron van Wijnbergenlaan 1a, 7383 AE  Voorst, t: (0571) 26 16 98
e: vriendenmartinushof@trimenzo.nl

Bestuur
Voorzitter:  B.J.H. (Bernard) Kolkman
Secretaris: G.A. (Gerda) Peterman-Dirksen
Penningmeester: H.G.M. (Henk) Hoogeslag
 

Beleidsplan 2011 - 2015
Conform artikel 9 lid 5 van de statutenwijziging d.d. 9 december 2008 dient het bestuur een beleidsplan vast te stellen en periodiek te actualiseren.
Het beleidsplan dient inzicht te geven in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding daarvan.

Het vermogen van de stichting
Bij de opening van de vernieuwde Sint Martinushof op 11 juni 1982 zijn gelden ontvangen t.b.v. Stichting Vrienden van Bejaardencentrum Sint Martinushof. Deze gelden vormden de basis om te kunnen voldoen aan de doelstelling van de stichting, opgericht op 16 juli 1981 te Deventer. Het beleid is er op gericht het gevormde vermogen in stand te houden.

Werving van gelden
Het zo efficiënt mogelijk beleggen van de beschikbare geldmiddelen.
Het beleggen in aandelen/obligaties is niet wenselijk.
Het (mede)organiseren van activiteiten.
Het benaderen van organisaties en instellingen die zich op de een of andere manier verbonden voelen met Sint Martinushof.
Het benaderen van de interne bewoners en bewoners van de aanleunwoningen voor een financiële bijdrage en/of een legaat.
Het benaderen van bedrijven en particulieren om donateur van de stichting te worden voor een jaarlijkse (vaste) bijdrage.
Initiatieven ontwikkelen voor andere bronnen van inkomsten.

Besteding van de ontvangen gelden
De beschikbare gelden dienen aangewend te worden ten behoeve van de gezamenlijke bewoners van verzorgingshuis Sint Martinushof te Twello, voorzover deze gelden niet uit het reguliere budget van de stichting Trimenzo kunnen worden betaald.
Er vinden op geen enkele wijze betalingen in de beloningssfeer plaats.

Evaluatie
Het beleidsplan 2011-2015 wordt jaarlijks geëvalueerd.

Activiteiten 2014 en 2015
Busreis bewoners naar theatershow "Terug naar vroeger ".
Diverse attenties voor bewoners voor o.a. Valentijsdag, Pasen en Kerst
Twee LED kerstbomen voor de vier afdelingen Kleinschalig Wonen
Radio
Aanschaf en abonnement Rustgevende Natuurfilm (1,5 uur)

Financiële verantwoording 2014 en 2015
Ontvangsten:

Donaties € 270,-
Rente € 360,-

Uitgaven:

Bankkosten € 241,-
Drukwerk € 125,-
Busreis bewoners € 913,-
Diverse attenties € 2.028,-
Radio € 200,-
Natuurfilm € 685,-
Twee LED kerstbomen € 855,-

 

 

Laatste nieuws

23 oktober 2017
06 september 2017
02 november 2016