Algemene informatie

De wensen en behoeften van de cliënt staan bij Trimenzo centraal. Iedere cliënt is immers uniek en Trimenzo wil gehoor geven aan de specifieke wensen van elke cliënt. Uitgangspunt is dat de cliënt zelf kan aangeven wat hij of zij zelf nog kan en graag wil.

De woonzorgcentra van Trimenzo zijn sinds juni 2006 HKZ en ISO 9001 gecertificeerd. De afkorting HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector. Binnen Trimenzo staat kwaliteit van zorg- en dienstverlening hoog in het vaandel. Hiervoor is het HKZ kwaliteitssysteem als uitgangspunt genomen. Alle HKZ documenten, zoals processen en protocollen, zijn samengevat in het kwaliteitsmanagementsysteem. Dit systeem is voor iedereen inzichtelijk. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw contactverzorgende of bij de receptie.

Naast het hierboven genoemde kwaliteitssysteem, meet Trimenzo continu uw mening over de door ons geleverde zorg- en dienstverlening. Tweejaarlijks neemt Trimenzo deel aan een extern cliënttevredenheidsonderzoek. Met de resultaten uit dit onderzoek kan Trimenzo haar resultaten rondom cliënttevredenheid vergelijken met die van andere organisaties. Tot nu toe scoort
Trimenzo altijd ruim boven het landelijke gemiddelde. In overleg met de cliëntenraad en medewerkers van Trimenzo worden op basis van de resultaten zo nodig verbeterpunten doorgevoerd.

 

Zorg- en dienstverlening

In overleg met cliënt (of indien gewenst met diens mantelzorg) wordt de zorg- en dienstverlening afgestemd op uw behoeften en wensen en op de indicatie die is afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Uitgangpunt hierbij is dat u zelf aangeeft wat u graag wilt en kunt. Hierdoor blijft uw onafhankelijkheid en zelfstandigheid zo groot mogelijk. 
Het leveren van zorg en diensten wordt uitgevoerd met respect voor een gelijkwaardige relatie tussen u en de medewerkers van Trimenzo.

 

Zorg- en dienstverleningsovereenkomst en algemene leveringsvoorwaarden

Op het moment dat u bij Trimenzo komt wonen, wordt een zorgleveringsovereenkomst tussen u en Trimenzo ondertekend, waarin alle afspraken rond de zorg- en dienstverlening zijn vastgelegd. Daarnaast is het ook mogelijk om een dienstverleningsovereenkomst te sluiten, waarbij diensten zoals telefonie en internet of was- en linnenverzorging op maat worden aangeboden. 
In de algemene leveringsvoorwaarden zijn de wederzijdse rechten en plichten van zowel Trimenzo als van u beschreven en vastgelegd. Trimenzo is hierbij gehouden aan wettelijke kaders en regelingen. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle zorg- en dienstverleningsvormen van stichting Trimenzo en maken integraal deel uit van de zorg- en/of dienstverleningovereenkomst.